ALGEMENE VOORWAARDEN Kijkduin Obstacle Run 2017
10-september-2017

INDIVIDUELE DEELNAME
ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Evenement: het door VRIJ Events in enig jaar te organiseren sportevenement: Kijkduin Obstacle Run.
2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
3.Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
4. Organisator: de rechtspersoon (in deze VRIJ Events) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

ARTIKEL 2: DEELNAME
2.1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd te hebben bereikt.
2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld voor het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.3. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.
2.4. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen.
2.5. De Organisator van het Evenement kan de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement wijzigen.
2.6 Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten gaan, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID
3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS
De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

ARTIKEL 6: NATUURBELEID
Natuurbeleid van de algemene voorwaarden hebben betrekking op het stuk parcours dat zich in de duinen bevindt. Hiervoor dient de deelnemer zich aan volgende regels te houden:
6.1.1. Deelnemer van het Evenement dient zich ten alle tijden binnen aangegeven looppaden te blijven.
6.1.2. Deelnemer van het Evenement dient zijn/haar afval te deponeren in de daartoe bestemde prullenbakken.
6.1.3. Deelnemer van het Evenement dient zijn/haar behoefte te doen in de daarvoor bestemde toiletten op het evenemententerrein.
6.2. Bij het overschrijden van artikel 6.1.1, 6.1.2 of 6.1.3 leidt dit tot het direct stoppen van de activiteit en tot het verlaten van het parcours.
6.3 Bij aangerichte schade (zoals in bepaling 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3) die de deelnemer heeft aangericht en verhaald wordt op de organisatie zal de organisatie zich genoodzaakt zien om de schade die geleden wordt door de organisatie te verhalen op de deelnemer.